Büyük Cevşen – Okuyan İhsan Atasoy

Bu harika Eserde Cebrail Aleyhisselâmın gelip “Zırhı çıkar. Bunu oku” dediği
Cevşenü’l-Kebîr, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin âlem-i mânâda Resûl-i
Ekremden (a.s.m.) ders aldığı Evrad-ı Kudsiye ve salâvatlardan meydana gelen
Delâilü’n-Nur var.

Ayrıca Kur’ân’ın değişik sûrelerinden alınan 19 âyetten meydana gelen ve on
dokuz defa okunan Sekine, Veyse’l-Karânî’nin meşhur duâsı, İsm-i Âzam duası
bulunuyor.

Bediüzzaman Hazretlerinin “çok parlak, çok kıymettar, sevabı çok yüksek,
Kur’ân’ın harika belâgatındaki lem’aları taşıyan emsalsiz bir münacat” dediği,
“Kur’ân okurken şehit edilen Osman Zinnureyn’in (r.a.) pek şirin, harika
cevherlerin zengin bir hazinesi, ümmete bir yadigârı, eseri; İmam-ı Ali’den
(r.a.) râvî olmakla, kıymet ve mucizelerinin ışıkları tam tasdik ve takdir edilen”
Münâcatü’l-Kur’ân yer alıyor.

Yine Bediüzzaman Hazretlerinin mesleğimizin dört esasından en büyük esası
olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa
maddî ve manevî hastalıkların bir nevi şifası olan İsm-i Âzam ile dokuz büyük
âyeti içine alan, on dokuz defa şükür ve hamdi âzamî bir tarzda ifade ile
tahmidatın adedleri ile o eşyanın lisan-ı hâl ile ettikleri hamd ü senâyı niyet
ederek o hadsiz hamdlerin yekûnunu içine alan azametli ve geniş bir
tahmidnâme, teşekkürnâme ve Sekinedeki altı ismin muazzam ve yeni bir dersi
diye yad ettiği Tahmidiye duası bulunuyor.

Daha öte Bediüzzaman Hazretlerin Âyetü’l-Kübrâ ve Hizbü’n-Nuriye’nin bir
hülâsası dediği bir tefekkür hazinesi olan Hülâsatü’l-Hülâsa, Abdülkadir
Geylânî’nin bir duası ve daha bir kısım duaların yer aldığı bir dua hazinesi var.
Bediüzzaman Hazretleri bu duaları sıkça okurdu. Özellikle Âl-i Beytin mühim bir
mirası ve maden-i feyzi olan Cevşenü’l-Kebîr’i kendine üstad edinmiş, önceleri
günde bir defa, bazan da üç defa tamamını okumuş ve talebelerine de
okumalarını tavsiye etmişti.

CD1: 01 Tevbe Istigfar (0:36)
CD1: 02 Cevsen (18:10)
CD1: 03 Cevsen (17:18)
CD1: 04 Cevsen (16:55)
CD1: 05 Cevsen (7:36)
CD2: 06 Evradu Kudsiyye (32:53)
CD2: 07 Delailin Nur (30:04)
CD3: 08 Sekine (1:42)
CD3: 09 Munacati Veysel Karani (2:18)
CD3: 10 Duayi Tercumani Ismi Azam (5:45)
CD3: 11 Duayi Ismi Azam (2:05)
CD3: 12 Munacatul Kuran (48:02)
CD4: 13 Tahmidiye (19:08)
CD4: 14 Hulasatul Hulasa (18:55)
CD4: 15 Tazarru Ve Niyaz (7:42)
CD4: 16 Celcelutiye (14:52)
CD5: 17 Cevsen-Meali (82:35)

Format: 128Kbps MP3
Ses Kalitesi: 10/10
Dosya Boyutu: CD1: 55.7MB, CD2: 55.7MB, CD3: 55MB, CD4: 53.3MB, CD5: 18.9MB
Host: Rapidshare

indirmek için linklere tıklayınız

>>> Büyük Cevşen – Okuyan İhsan Atasoy – CD 1 <<<

>>> Büyük Cevşen – Okuyan İhsan Atasoy – CD 2 <<<

>>> Büyük Cevşen – Okuyan İhsan Atasoy – CD 3 <<<


>>> Büyük Cevşen – Okuyan İhsan Atasoy – CD 4 <<<

>>> Büyük Cevşen – Okuyan İhsan Atasoy – CD 5 <<<

    aLinti…..

BİR  MAKALE…  Okuyunuz!..

Bir Cevşen Böceği


Büyük Cevşen’i elime aldığımda hangisini okuyacağımı şaşırıyorum.

Adını aldığı Cevşen duası Cebrail tarafından vahiyle getirilmiş. Allah kendisini böylece tavsif etmemizi istemiş, kendi bildirdiği isim ve sıfatlarla. Allah’a yönelmenin, Onun murad ettiğinden  daha güzel şekli olabilir mi?….derken Evrad-ı Kudsiyeyi görüyorum.

Peygamber Efendimizden Şah-ı Nakşibendiye mânâ aleminde tâlim ettiği dualara bakıyorum. Herbiri, iki dünyamı âbâd edebilecek birbirinden değerli, yüzün üstünde dua. Hangisine yapışsanız sebeb-i necat olabilir.

Delaili’n Nur ise Efendimizi övmenin, selamlamanın, Ona muhabbet ve ihtiyacını göstermenin binbir çeşidini ihtiva ediyor. Âlemler dolusu salâvât sunuyor.(A.S.M.) Efendimizin, bütün duâlarımızı salâvâta tahsis etmemiz halinde mazhar olacağımızı bildirdiği rahmet ve mağfireti düşünüyorum; en iyisi Delâile devam etmek..

Sekine’ye ne demeli? Sırlarla dolu; idrâkimin fevkinde..

Veysel Karani’nin münacâtı, kulluğun hülâsâsı, özü, özeti gibi. Allah (c.c.) karşısında nasıl olman, nasıl hissetmen gerekiyorsa öylece olduruyor.

İsm-i Âzam duâları ise herbiri bir hazine kapısı. Çalmakla açılır,açmakla bitmez..

Münacatü’l Kur’an, tabir câiz ise Kur’an’ın hülasatü’l hülasası gibi. Bediüzzaman hazretleri ”Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelütiye gibi kudsîdir.Ve âyetlerin sarih lafızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir” diyor. Sadece bunu okusam her ihtiyacıma kâfi gelir diye düşünüyorum.

Tahmidiye’yi ise okumalara doyamıyorum. Bütün dünyamı tahmidiye ile doldurmak istiyorum. Tahmidiye için, tahmidiyenin ihtiva ettiği mânâlar ve sayılar kadar hamd etmek istiyorum. Tam da yapmak istediğim şeyin, böyle nihayetsiz şekilde Rabbime hamd etmek olduğunu hissediyorum.

Hülasatü’l Hülasa ise beni alıp uçsuz bucaksız bir halka-i zikrin ortasına götürüyor. Zikir arkadaşlarıma bakıyorum; aklım şaşıyor..

Cevşen’i tanımakla başımıza talih kuşu konmuş, farkında mısınız?
Öte yandan baktığımızda, neden boş boş geçen her dakikamızda onu okumadık, Ona yönelmedik diye duyacağımız pişmanlığı görür gibiyim.

Cevşen evimizde, yanıbaşımızda öylece durup durduğu halde onu az okumak veya hiç ziyaret etmemek; önünde, elini her daldırdığında elmaslar, zümrütler çıkardığın bir hazineye dönüp bakmamaktan bin defa daha acip bir şey.

Ey nefsim ne tuhafsın, ne kadar câhil, ve ne çok gâfil…

aLiNTi…

Reklamlar